دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 403
Homepage URL https://ijdo.ssu.ac.ir
Contact name: Iranian Journal of Diabetes and Obesity
Contact Email info@ijdo.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://ijdo.ssu.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://ijdo.ssu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=0
https://ijdo.ssu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://ijdo.ssu.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=15

List of articles https://ijdo.ssu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=36
https://ijdo.ssu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=43
https://ijdo.ssu.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=50

Abstract examples (Persian) https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-772-fa.html
https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-777-fa.html
https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-773-fa.html

Article examples (Persian) https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-772-fa.pdf
https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-777-fa.pdf
https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-773-fa.pdf

Abstract examples (English) https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-772-en.html
https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-777-en.html
https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-773-en.html

Article examples (English) https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-772-en.pdf
https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-777-en.pdf
https://ijdo.ssu.ac.ir/article-1-773-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Diabetes and Obesity

Designed & Developed by : Yektaweb